Flight from Con Dao IslandFlight ticket to Con Dao: Ho Chi Minh city- Con Dao routine/ Con Dao-Ho Chi Minh city routine

Lịch trình Air Mekong bay thẳng từ Hà Nội - Côn Đảo/ Côn Đảo - Hà Nội

Hà Nội - Côn Đảo ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
Côn Đảo - Hà Nội  ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
 Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến
 P 8921 09:20 12:50 P 8920/ 608 13:20 18:15
 Ngày bay Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật Ngày bay Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật 

Lịch trình Air Mekong bay từ Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo/ Côn Đảo - TP. Hồ Chí Minh
Tp. HCM - Côn Đảo ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
Côn Đảo - Tp. HCM  ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
 Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến
 P 8921 12:00 12:50 P 8920/ 608 13:20 14:05
 P 8923 12:20 13:05 P 8922 13:30 14:15
 Ngày bayP 8921: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật
P 8923: Thứ 6
 Ngày bay

P 8920/608: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật
P 8922: Thứ 6


Lịch trình Air Mekong bay từ Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh/ TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Hà Nội - Tp. HCM ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
Tp. HCM - Hà Nội  ( Từ 01/11/2011 - 12/01/2012 )
 Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến Chuyến bay Giờ khởi hành Giờ đến
 P 8919 09:20 11:20 P 8602 06:45 08:45
 P 8921 09:20 11:20 P 8562 12:25 15:20
 P 8563 12:35 15:35 P 8604 12:30 14:30
 P 8603 15:10 17:10 P 8542 14:45 17:40
 P 8545 16:00 19:00 P 8608 16:15 18:15
 P 8607 18:15 20:15 P 8610 20:55 22:55
 P 8609 19:45 21:45   
 Ngày bayP 8563, P8545,  P8607,  P8609: Hàng ngày
P 8921: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 7, Chủ nhật
P 8919: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6
 Ngày bay

P 8602, P8542, P8608, P8610: Hàng ngày
P 8562: 
Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
P 8604: Thứ 3, Thứ 5